阅历史网阅历史网

欲知大道
必先知史

水调歌头

来源:阅历史网 时间:2018-06-05 11:21:20

水调歌头 简体版

明月几时有,把酒问青天。
不知天上宫阙,今夕是何年?
我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。
起舞弄清影,何似在人间!
转朱阁,低绮户,照无眠。
不应有恨,何事长向别时圆?
人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。
但愿人长久,千里共婵娟。

水調歌頭 繁体版

明月幾時有,把酒問青天。
不知天上宮闕,今夕是何年?
我欲乘風歸去,又恐瓊樓玉宇,高處不勝寒。
起舞弄清影,何似在人間!
轉朱閣,低綺戶,照無眠。
不應有恨,何事長向別時圓?
人有悲歡離合,月有陰晴圓缺,此事古難全。
但願人長久,千裏共嬋娟。

shuǐ diào gē tóu 拼音版

míng yuè jī shí yǒu , bǎ jiǔ wèn qīng tiān 。
bù zhī tiān shàng gōng què , jīn xī shì hé nián ?
wǒ yù chéng fēng guī qù , yòu kǒng qióng lóu yù yǔ , gāo chǔ bù shèng hán 。
qǐ wǔ nòng qīng yǐng , hé sì zài rén jiān !
zhuǎn zhū gé , dī qǐ hù , zhào wú mián 。
bù yīng yǒu hèn , hé shì cháng xiàng bié shí yuán ?
rén yǒu bēi huān lí hé , yuè yǒu yīn qíng yuán quē , cǐ shì gǔ nán quán 。
dàn yuàn rén cháng jiǔ , qiān lǐ gòng chán juān 。

鉴赏

苏轼(宋)的《水调歌头》选自 姜葆夫、韦良成选注《常用古》。

【注释】 《水调歌头》这首词前有一段序:丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。它交待了苏轼写作的缘由。

1、大曲《水调歌》的首段,故曰“歌头”。双调,九十五字,平韵。

2、丙辰:熙宁九年(1076)。

3、李白《把酒问天》:“青天有月来几时?我今停杯一问之。” 4、僧孺《周秦行纪》:“共道人间惆怅事,不知今夕是何年。” 5、司马光《温公诗话》记石曼卿诗:“月如无恨月长圆。” 6、婵娟:月色美好。

【品评】 上片望月,既怀逸兴壮思,高接混茫,而又脚踏实地,自具雅量高致。开头四句接连问月问年,一似屈原《天问》,起得奇逸。唐人称李白为“谪仙”,黄庭坚则称苏轼与李白为“两谪仙”,苏轼自已也设想前生是月中人,因而起“乘风归去”之想。但天上和人间,幻想和现实,出世和入世,两方面同时吸引着他。相比之下,他还是立足现实,热恋人世,觉得有兄弟亲朋的人间生活来得温暖亲切。月下起舞,光影清绝的人生境界胜似月地云阶、广寒清虚的天上宫阙。虽在尘凡而胸次超旷,一片光明。下片怀人。人生并非没有憾事,悲欢离合即为其一。苏轼兄弟情谊甚笃。他与苏辙熙宁四年(1071)颍州分别后已有六年不见了。苏轼原任杭州通判,因苏辙在济南掌书记,特地请求北徙。

到了密州还是无缘相会。“咫尺天不相见,实与千里同,人生无离别,谁知恩爱重”(颍州初别子由),但苏轼认为,人有悲欢离合同月有阴晴圆缺一样,两者都是自然常理,无须伤感。终于以理遣情,从共同赏月中互致慰籍,离别这个人生憾事就从友爱的感情中得到了补偿。人生不求长聚,两心相照,明月与共,未尝不是一个美好的境界。《水调歌头》这首词上片执着人生,下片善处人生,表现了苏轼热爱生活、情怀旷达的一面。词中境界高洁,说理通达,情味深厚,并出以潇洒之笔,一片神行,不假雕琢,卷舒自如,因此九百年来传诵不衰。

“中秋词自东坡《水调歌头》一出,余词尽废”,(胡仔《苕溪渔隐业话后集》卷三九)。吴潜《霜天晓角》:“且唱东坡《水调》,清露下,满襟雪。” 《水浒传》第三十回写八月十五“可唱个中秋对月对景的曲儿”,唱的就是这“一支东坡学士中秋《水调歌》。”可见宋元时传唱之盛。

【鉴赏一】 《水调歌头》这首词是苏轼在中秋夜抒情,既表现了他此时此刻对于生活、人生的态度与真实感受,又表现了他对自己兄弟苏辙的怀念。此时此刻,他已经和兄弟苏辙七年没有见面了,所以在《水调歌头》开篇说:“丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇。兼怀子由。” 【鉴赏二】 本词是咏中秋最著名的作品之一,表达了词人由心有所郁结,到心胸开阔的乐观旷达情怀。

上片写苏轼在“天上”、“人间”的徘徊、矛盾。下片写对月怀人,以积极乐观的旷达情怀作结。“明月几时有?把酒问青天。”表达苏轼对宇宙和人生的疑惑,也显露出对明月的赞美和向往。“不知天上宫阙,今夕是何年。”对宇宙和人生的哲理思考,对明月的赞美向往之情更深一层。“归去”,苏轼将那美好皎洁的月亮,看作是自己精神的家园。然而真要弃绝人世,飘然仙去,却又有些犹豫,“又恐琼楼玉宇,高处不胜寒”,遐想愈来愈飘渺,而终不忍弃绝人世;“起舞弄清影,何似在人间。”飞天探月,出尘之思,终于让位于对人间生活的热爱。下片紧承上片最后两句的入世情怀和月色描写,写月光移动和月下不眠之人。“不应有恨,何事长向别时圆?”转入抒发怀人之情。写亲人不能团聚的惆怅。“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。”宕开一笔,表现了由心中有所郁结,到心胸开阔,作达观之想的心理变化。“但愿人长久,千里共婵娟”放达宽慰之语。

【鉴赏三】 “转朱阁,低绮户,照无眠”一句描写:月亮转过朱红色的阁楼,低低地挂在雕花的窗户上,照着愁人不能入睡。

“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全”是说:固然有悲欢离合,月也有阴晴圆缺,自古以来就难有十全十美的事。本句揭示了睿智的人生哲理,表现了苏轼乐观旷达的胸怀。

“但愿人长久,千里共婵娟”则讲:只希望人人年年平安,即使相隔千里也能共享这美好的月光。抒发了苏轼对亲人的怀念,并把对亲人的绵绵思念化作美好的祝福,表达了诗人苏轼开朗乐观、豁达豪放的情怀。上阕写月下饮酒,词人由幻想超脱尘世,转化为喜爱人间生活。下阕写对月怀人,词人由感伤离别而转为对离人的祝福。

《水调歌头》这首词反映了苏轼仕途失意,幻想超脱物外,但积极的出世态度终于战胜了消极“遁世”的念头,表现了旷达的胸怀和乐观的情致。全词的感情基调是乐观的。全词深沉婉曲,流转自如,以美丽的想像,明睿的哲理,创造出幽深高远的境界,具有强烈的艺术感染力。“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全”诗句所蕴含的哲理的理解。

人月无常,自古皆然。人的悲欢离合同月的阴晴圆缺一样,两者都是自然的常“但愿人长久,千里共婵娟”两句,这虽然是苏轼对子由说的,其实也包括普天之下离散的人在内,反映了诗人苏轼的旷达胸怀、乐观情致和良好愿望,已成为离人们相互寄托美好祝愿的名句。

【鉴赏四】 《水调歌头》这首词中“无眠”一词照应小序中的“欢饮达旦”。全词带有人生哲理的意味,词人问天,问月,归根到底是问人生。

词前小序的作用是交待写作缘由。

“转朱阁,低绮户,照无眠”一句,“转”“低”准确生动地描绘了月光的移动,暗示夜已深。

“婵娟”是美好的样子,词中指嫦娥,也就是代指明月。

【鉴赏五】 这首脍炙人口的中秋词,作于宋神宗熙宁九年(1076),即丙辰年的中秋节,为苏轼醉后抒情,怀念弟弟苏辙之作。

全词运用形象的描绘和浪漫主义的想象,紧紧围绕中秋之月展开描写、抒情和议论,从天上与人间、月与人、空间与时间这些相联系的范畴进行思考,把自己对兄弟的感情,升华到探索人生乐观与不幸的哲理高度,表达了苏轼乐观旷达的人生态度和对生活的美好祝愿、无限热爱。

上片表现词人由超尘出世到热爱人生的思想活动,侧重写天上。开篇“明月几时有”一句,借用李白“青天有月来几时?我今停杯一问之”诗意,通过向青天发问,把读者的思绪引向广漠太空的神仙世界。“不知天上宫阙,今夕是何年”以下数句,笔势夭矫迴折,跌宕多彩。它说明苏轼“出世”与“入世”,亦即“退”与“进”、“仕”与“隐”之间抉择上深自徘徊的困惑心态。以上写诗人苏轼把酒问月,是对明月产生的疑问、进行的探索,气势不凡,突兀挺拔。“我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒”几句,写词人对月宫仙境产生的向往和疑虑,寄寓着苏轼出世、入世的双重矛盾心理。“起舞弄清影,何似人间”,写词人的入世思想战胜了出世思想,表现了词人执着人生、热爱人间的感情。

下片融写实为写意,化景物为情思,表现词人对人世间悲欢离合的解释,侧重写人间。“转朱阁,低绮户,照无眠”三句,实写月光照人间的景象,由月引出人,暗示出苏轼的心事浩茫。“不应有恨,何事长向别时圆”两句,承“照无眠”而下,笔致淋漓顿挫,表面上是恼月照人,增人“月圆人不圆”的怅恨,骨子里是本抱怀人心事,借见月而表达苏轼对亲人的怀念之情。“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全”三句,写词人对人世悲欢离合的解释,表明苏轼由于受庄子和佛家思想的影响,形成了一种洒脱、旷达的襟怀,齐庞辱,忘得失,超然物外,把作为社会现象的人间悲怨、不平,同月之阴晴圆缺这些自然现象相提并论,视为一体,求得安慰。结尾“但愿人长久,千里共婵娟”,转出更高的思想境界,向世间所有离别的亲人(包括自己的兄弟),发出深挚的慰问和祝愿,给全词增加了积极奋发的意蕴。词的下片,笔法大开大合,笔力雄健浑厚,高度概括了人间天上、世事自然中错综复杂的变化,表达了苏轼对美好,幸福的生活的向往,既富于哲理,又饱含感情。

《水调歌头》这首词是苏轼哲理词的代表作。词中充分体现了苏轼对永恒的宇宙和复杂多变的人类社会两者的综合理解与认识,是苏轼的世界观通过对月和对人的观察所做的一个以局部足以概括整体的小小总结。苏轼俯仰古今变迁,感慨宇宙流转,厌薄宦海浮沉,皓月当空、孤高旷远的意境氛围中,渗入浓厚的哲学意味,揭示睿智的人生理念,达到了人与宇宙、自然与社会的高度契合。